Aday Öğrenciler

İnterdisipliner Programa; Mühendislik Fakültelerinin bütün bölümlerinden ve Mimarlık, Fizik ve Matematik Bölümlerinden lisans mezunları öğrenci olarak kabul edilecektir.

Öğrenci kabulü için İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için;

i. Adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanması gerekir.

ii. Adayların lisans mezuniyet not ortalaması en az 2.40/4.00 veya eşdeğeri olmalıdır.

iii. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK tarafından belirlenen eşdeğer bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldurarak enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

c) Programın eğitim-öğretim dili İngilizce’dir.

d) İstenen koşulları sağlayan adaylar için Enstitü Yönetim Kurulu; İnterdisipliner Enerji Mühendisliği ABD kurulunun önerisini dikkate alarak en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder. Jüri, programa başvuran adayların bilimsel düzeylerini belirler. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından yapılandırılmış mülakat sınavına alınırlar. Mülakat 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; başvurduğu programın puan türünden ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınavının %15’i ve mülakat notunun %20’sinin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 50’nin altında bulunan adaylar için bilimsel başarı düzeyi notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır. Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı İnterdisipliner Enerji Mühendisliği ABD başkanlığına sunar. ABD başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci gününün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

e) Bilimsel başarı düzeyi en az 60 olan adaylar aldıkları notlara göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilirler ve bu liste enstitüde ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar ilanda yedek olarak belirlenir.


Başa Dön